Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Información básica
Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación

O Mestrado Universitario en Arte Contemporánea. Creación e Investigación atende á evolución da práctica artística durante as últimas décadas, afrontando os novos contextos e retos culturais, tecnolóxicos, sociais e económicos.

Apostamos por unha perspectiva interdisciplinar que permita aos estudantes adquirir unha formación avanzada versátil, axustada a unha nova concepción do artista e dos seus campos de actuación.

Este mestrado consta dunha dobre orientación artística e investigadora; potencia aquelas competencias inherentes á produción artística, en todas as súas variantes e desenvolve capacidades de investigación para actuar nun ámbito profesional discursivo ou para unha futura formación en doutoramento.

Os nosos esforzos céntranse na posta en práctica de sistemas de aprendizaxe e indagación que permitan ao estudante desenvolver traballos de creación e investigación de xeito autónomo nun contexto de formación continua, supervisada e titorizada polo profesorado do mestrado.


Obxectivos da titulación

O Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación foi pensado para ofrecer respostas á crecente demanda de profesionais polivalentes capaces de integrarse en campos de traballos interprofesionais, relacionados coa creación plástica en todas as súas modalidades, así como coa difusión e transmisión da arte (comisariado, xestión cultural, dirección artística, gabinetes pedagóxicos...).

No campo da investigación os nosos esforzos céntranse na posta en práctica de sistemas de indagación e aprendizaxe que permitan ao estudante desenvolver traballos de investigación de xeito autónomo nun contexto de formación continua, supervisada e tutorizada polos docentes do mestrado.


Perfil de ingreso

Se ben os licenciados e graduados universitarios en Belas Artes terán prioridade sobre o resto dos solicitantes, o mestrado está destinado aos titulados universitarios procedentes do ámbito das Humanidades (Historia da Arte, Filosofía, Comunicación Audiovisual, Humanidades) e Arquitectos que desexen acceder ao mundo da arte contemporánea nas súas vertentes teórica e/ou práctica, ou ao campo da investigación. Non obstante, a comisión académica valorará as solicitudes dos titulados pertencentes a outras ramas.

Tipo de formación
Presencial

Número de prazas
28Acceso

Poderán acceder ao mestrado aqueles candidatos que estean en posesión dun título universitario oficial español e outro expedido por unha institución de educación superior do EEES que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de mestrado.

Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES sen necesidade de homologación dos seus títulos, logo de comprobación pola Universidade que estes titulados acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de postgrao.

O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo do que estea en posesión do interesado, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar as ensinanzas do mestrado.

A Comisión Académica do Mestrado avaliará tanto a formación académica do candidato como o seu CV artístico e/ou profesional sobre a base dos seguintes criterios ponderados:

1- Expediente académico da titulación que presenten para o ingreso (35%)
2- CV artístico e/ou profesional do candidato/a, tendo en conta a adecuación dos contidos do Mestrado (30%)
3- Dossier artístico (25%)
4- Carta de motivación (10%)Preinscrición e matrícula


A solicitude formalizarase na páxina web da Universidade de Vigo, no apartado auto-matrícula. Entregarase, ou enviarase por correo postal, á Secretaría da Facultade de Belas Artes o resgardo firmado da solicitude xunto coa documentación indicada anteriormente.

Matrícula a tempo parcial
Permítese un mínimo de 30 créditos ECTS por ano, establecéndose o seguinte itinerario:

Primeiro ano
Deberanse cursar polo menos o Módulo 1 "Arte e saber" (12 ECTS) e o Módulo 2 "Sistemas artísticos" (18 ECTS).

Segundo ano
Deberanse cursar 12 créditos ECTS de entre os 24 ofertados no Módulo 3("Laboratorios de creación") e 12 créditos ECTS de entre os 21 ofertados nosMódulos 4 ("Laboratorio interdisciplinar de creación") e 5 ("Laboratorio interdisciplinar de investigación") xunto co TFM (Traballo Fin de Mestrado).

Datas de Preinscripción:
1º prazo: 21/06 - 03/06/2017
2º prazo: 25/08 - 03/09 2017

  Información sobre a matrícula en estudos de posgrao

 

Entidades colaboradoras

MARCO  |  CGAC  |  Fundación RAC  |  Asociación de Galerías de Arte de Galicia  |  Museo Ramón Maria Aller  |  Museo de Bellas Artes de A Coruña  |  Fundación Luis Seoane  |  MAC  |  Fundación Eugenio Granell  |  Museo de Pontevedra  |  Fundación Laxeiro  |  CIEC  |  Culturgal  | Auditorio de Galicia | Lab_inDescrición do título

Denominación do título
Mestrado Universitario en Arte Contemporánea. Creación e investigación pola Universidade de Vigo

Universidade solicitante
Universidade de Vigo

Centro responsable
Facultade de Belas Artes
Rúa Maestranza, 2
36002 Pontevedra
España
sdfba@uvigo.es
986 801 800

Responsable e coordinadora da titulación
Anne Heyvaert
master.arte@uvigo.es

Descrición da titulación
Centro de adscrición: Facultade de Belas Artes
Rama de coñecemento: Arte e Humanidades
ID do título Id Verifica: 3383/2010 Ministerio: 4312600
Tipo de ensinanza: Presencial
Réxime de estudo: Tempo completo / Tempo parcial
Nº de prazas anuais de novo ingreso: 25
Periodicidade da oferta: Anual
Nº mínimo de créditos de matrícula: 48 ECTS / ano a tempo completo. - 24 ECTS / ano a tempo parcial.
Linguas de impartición: Castelan e galego
Nº de créditos a cursar: 60 ECTS
Curso de implantación: 2010-2011

Autorización para a implantación do título
Data de autorización: 23 de setembro de 2010
Data de publicación no DOG: 23 de setembro de 2010

Inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT)

Data de autorización: 12 de novembro de 2010
Data de publicación no BOE: 16 de decembro de 2010

Memoria verificada positivamente (16/09/2010)

Data última acreditación: 10/04/2015

Órgano responsable do Sistema de Garantía de Calidade do título
Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Belas Artes


  Normativa de permanencia na Universidade de Vigo

  Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título