Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Bolsas e axudas


Convocatoria Xeral de Bolsas e Axudas ó Estudo

Convocadas polo Ministerio de Educación e Cultura (BOE do 15 de xullo de 2009), teranse en conta preferentemente criterios académicos e de renda, e ofrece os seguintes tipos de axudas para o curso académico 2009-2010 para os estudiantes de ensinanzas universitarias:

- Axuda para a matrícula.
- Axuda para material didáctico.
- Axuda para residencia.
- Axuda para desplazamento.
- Axuda compensatoria.

  boe.esConvocatoria Xeral de Bolsas de Mobilidade

Convocadas polo Ministerio de Educación e Cultura (BOE do 15 de xullo de 2009), están destinadas ós estudiantes universitarios, de estudios superiores e de Grado que cursen estudios presenciais en centros ubicados na Comunidade Autónoma distinta a do seu domicilio familiar.

  boe.esBolsas propias da Universidade de Vigo

Entre outras están tamén as chamadas Bolsas-Comedor, para alumnos da Universidade de Vigo matriculados en diplomaturas, enxeñería superior ou técnica, estudios de grao e mestrados oficiais, que reúnan os requisitos académicos e económicos esixidos na convocatoria.

  uvigo.esBolsas de Colaboración cos Departamentos

As bolsas de colaboración e de iniciación á investigación permiten ao estudiante obter uns coñecementos complementarios aos obtidos na titulación. Mediante colaboracións cos departamentos ou servizos da universidade,durante o periodo dun único curso,o alumno consegue unha formación de utilidade para a súa posterior incorporación ao mundo laboral. 

  uvigo.esBolsas de colaboración coas aulas informáticas

Como o seu nome indica, o obxeto de estas bolsas e a de colaborar no funcionamento das Aulas Informáticas dos centros nos distintos Campus, podendo establecerse turnos de mañá e de tarde. Poderán solicitalas aqueles estudiantes que estén realizando a Tese de Licenciatura, e que acrediten uns coñecementos de informática que lles permitan desempeñar este traballo. O tiempo máximo de dedicación durante os períodos lectivos e de 15 horas semanais, e de 20 horas semanais nos non lectivos. A dotación económica está suxeita os descontos que por IRPF estableza a ley. O pago poderase facer efectivo mensualmente según o siguinte baremo:

- Períodos lectivos 3 € /hora.
- Períodos non lectivos 3,6 € /hora.

Estas bolsas son compatibles con calquer outro tipo de bolsas, salvo que na normativa de aquelas se establezcan incompatibilidades coa presente.

  uvigo.es


Axudas da Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia convoca axudas específicas para a colaboración cos departamentos e tamén para estancias no estranxeiro.

  Axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014-15 nas universidades do sistema universitario de Galicia.

Pograma SICUE (Séneca) e programa SÓCRATES (Erasmus).

  edu.xunta.es